?> Проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
18.01.2011, рубрика "Наше право, Судові справи"

Проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»

ПРОЕКТ

7562 від 14.01.2011

(Передано на розгляд комітету 17.01.2011)

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

М. АЗАРОВ

“     ”          2011 р.

Закон УкраЇни

Про гарантії держави щодо виконання рішень суду

Розділ I ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДУ

Стаття 1. Загальні положення

1. Цей Закон встановлює гарантії держави щодо виконання рішень суду та виконавчих документів, визначених Законом України “Про виконавче провадження” (далі — рішення суду), з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Терміни вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в  Бюджетному кодексі України і Законі України “Про виконавче провадження”.


Стаття 2. Обсяг гарантій держави

1. Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

державний орган;

державні підприємство, установа, організація (далі — державне підприємство);

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється в порядку, встановленому законодавством (далі — юридична особа).

Примусова реалізація майна юридичних осіб — відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток, паїв), що належать державі і передані до їх статутного фонду.

2. Дія цього Закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.

Стаття 3. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу

1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень — за рахунок  коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

2. Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом України “Про виконавче провадження”, із заявою про виконання рішення суду.

Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3. У разі коли стягувач подав не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стягувача.

У разі неподання стягувачем документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає заяву стягувачу.

Стягувач має право повторно звернутися до Державної казначейської служби України для виконання рішення суду у строки, що визначені частиною другою цієї статті, перебіг яких починається з дня отримання стягувачу повідомлення з Державної казначейської служби України.

4. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.

Стаття 4. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи

1. Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про виконавче провадження”, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. У разі коли рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

3. Протягом десяти днів з моменту встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачеві відповідно до пунктів 2—4 частини першої статті 47 Закону України “Про виконавче провадження”, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, визначеного частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.

4. У разі відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, про порядок виплати з якого державний виконавець повідомляє в установленому порядку стягувача не пізніше наступного дня після перерахування коштів.

5. Кошти, перераховані на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, перераховуються стягувачу протягом десяти днів з моменту надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей.

6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним надісланням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.

7. Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення виносить постанову про заміну стягувача на Державну казначейську службу України з одночасним надісланням повідомлення такому органу.

8. Протягом десяти днів з моменту перерахування коштів державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України та проводити розрахунки виключно з цих рахунків.

Стаття 5. Компенсація

1. У разі коли Державною казначейською службою України протягом трьох місяців не перераховано кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині четвертій статті 4 цього Закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі 0,3 відсотка річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

2. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується Державною казначейською службою України.

3. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи нараховується державним виконавцем протягом п’яти днів з дня отримання ним повідомлення Державної казначейської служби України про перерахування коштів, крім випадку, коли кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України.

4. У разі коли кошти за рішенням суду не перераховані стягувачу з відповідного рахунка Державної виконавчої служби України протягом десяти днів з моменту надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей, стягувачу виплачується компенсація в розмірі, встановленому частиною першою цієї статті, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Стаття 6. Відповідальність та відшкодування збитків, завданих державному бюджету

1. Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету.

Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії яких призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно із законом.

2. За поданням органу Державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.

Державні органи після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, у випадках, визначених цим Законом, проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб таких органів, якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в діях зазначених осіб.

За результатами службового розслідування державні органи та органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державної казначейської служби України у місячний строк можуть звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових осіб таких органів, винних у завданні збитків (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).

Якщо збитки, завдані державному бюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності кількох посадових та службових осіб, такі посадові та службові особи несуть солідарну відповідальність згідно із законом.

3. У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

Після виконання рішень суду відповідно до цього Закону за поданням органу Державної казначейської служби України державний орган, до сфери управління якого належить державне підприємство, забезпечує проведення службового розслідування щодо службових осіб державного підприємства, дії яких призвели до збитків державного бюджету, якщо рішенням суду в діях зазначених осіб не встановлено складу злочину.

За результатами службового розслідування органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів державними органами у місячний строк можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до службових осіб державних підприємств, винних у завданні збитків.

Стаття 7. Особливості виконання рішень про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна

1. Виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. У разі коли рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Розділ II

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 10, ст. 77; 2005 р., № 2, ст. 31).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину четверту статті 22 Закону України “Про міліцію” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2009 р., № 31, ст. 455) викласти в такій редакції:

“Працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка по оплаті жилої площі, комунальні послуги, а також паливо в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

2) частину четверту статті 49 Закону України “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2008 р., № 5—8, ст. 78) викласти в такій редакції:

“Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

3) у Законі України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):

у статті 20:

у частині першій:

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;”;

у пункті 26 слова і цифри “гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів” замінити словами “виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 11, 15, 19 і 28 частини першої та частиною другою цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 21:

пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

“2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України; ”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, пунктами 4, 5 і 9 частини першої), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 22:

у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;”;

в абзаці другому пункту 6 слова і цифри “виплата стипендії, підвищеної на 100 процентів” замінити словами “виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,”;

пункт 13 викласти в такій редакції:

“13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також першочергове пільгове надання санаторно-курортних путівок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктом 14 частини першої та частиною другою цієї статті (щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20), надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 23:

пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

“2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 30:

у частині першій:

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5) безоплатне забезпечення потерпілих дітей санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок строком не менш як на 21 та 14 днів відповідно.

Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що один з батьків або зазначена особа належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України.

При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка їх замінює, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.”;

у пункті 6 цифри і слова “50 процентів мінімальної заробітної плати” замінити словами “в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,”;

у пункті 8 слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,”;

пункт 12 викласти в такій редакції:

“12) виплата грошової компенсації за харчування в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі тих, які не включені до облікового складу шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні.”;

у частині третій:

у пункті 4 слова і цифри “гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії” замінити словами “виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,”;

пункт 10 викласти в такій редакції:

“10) щорічне безоплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків або особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку.

У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 3 і 5 частини першої та пунктами 1, 8 і 9 частини третьої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

статті 31, 37, 39, 48, 50 і 51 викласти в такій редакції:

“Стаття 31. Допомога сім’ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного забруднення

Сім’ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена законодавством України, виплачуються у підвищеному розмірі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ”;

“Стаття 37. Грошова допомога громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначена допомога виплачується уповноваженим органом за місцем реєстрації громадян.

Виплата такої допомоги за два і більше місяців забороняється.”;

“Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють (навчаються) на територіях радіоактивного забруднення

Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на зазначених територіях, стипендії студентам, які навчаються на таких територіях, та оплата праці пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, підвищуються відповідно до частини першої цієї статті.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням державного органу з управління зоною відчуження встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.”;

“Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім’ям за втрату годувальника

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і батькам померлого виплачується у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується інвалідам І, ІІ та ІІІ групи; дітям-інвалідам; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 2 і 3; кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків; евакуйованим із зони відчуження у 1986 році у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам уповноваженим органом за місцем їх реєстрації. У разі наявності права на отримання щорічної допомоги з різних підстав, передбачених частиною другою цієї статті, допомога надається з однієї підстави за вибором особи.

Виплати, зазначені у частині першій цієї статті, провадяться протягом одного місяця з дня подання заяви та відповідних документів у розмірах, що діяли на момент встановлення факту інвалідності чи смерті.”;

“Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4

Особам, віднесеним до категорій 2, 3 і 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. ”;

частину першу статті 52 викласти в такій редакції:

“Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

частину четверту статті 54 викласти в такій редакції:

“У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими за розміри, встановлені Кабінетом Міністрів України.”;

4) в Основах законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2005 р., № 4, ст. 83; 2008 р., № 5—8, ст. 78):

у статті 29:

у частині четвертій слова “відповідно до законодавства” замінити словами “в межах норм, установлених законодавством,”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Пільги на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною четвертою цієї статті, надаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

5) у пункті “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2005 р., № 4, ст. 83; 2007 р., № 16, ст. 215; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 11, ст. 108):

абзац перший після слів “і опаленням” доповнити словами “в межах норм, установлених законодавством,”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Пільги на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

6) у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263, № 52, ст. 379; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 1, ст. 19, № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52, № 33, ст. 281, № 47, ст. 461; 2007 р., № 25, ст. 341; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 31, ст. 418, із змінами внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2757-VI):

у статті 12:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 17 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

у статті 13:

у пункті 3 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

абзац третій виключити;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“Щороку до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

у статті 14:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“Щороку до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

у статті 15:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

частину п’яту викласти в такій редакції:

“Щороку до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 20 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

у статті 16:

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

“1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щороку до 5 травня, у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України;”;

“6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

пункт 7 після слів “види комунальних послуг)” доповнити словами “в межах норм, установлених законодавством”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

7) у Законі України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 339; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5—8, ст. 78 із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VI):

абзац перший пункту 12 статті 7 після слів “за місцем проживання” доповнити словами “у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 9:

у частині першій:

пункти 1 і 6 викласти в такій редакції:

“1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України;”;

“6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

пункт 7 після слів “види комунальних послуг)” доповнити словами
“в межах норм, установлених законодавством”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами  7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

8) частину шосту статті 22 Закону України “Про пожежну безпеку” (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2004 р., № ст. 95; 2008 р., № 5—8, ст. 78) викласти в такій редакції:

“Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається знижка плати за житло, комунальні послуги, а також паливо, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

9) частину четверту статті 7 Закону України “Про трубопровідний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135; 2009 р., № 19, ст. 257, № 28, ст. 354) доповнити реченням такого змісту: “Перелік підприємств, на які поширюється дія цієї частини, визначається Кабінетом Міністрів України.”;

10) у статті 20 Закону України “Про захист рослин” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50—51, ст. 310; 2008 р., № 5—8, ст. 78):

перше речення частини четвертої після слів “та освітленням” доповнити словами “в межах норм, установлених законодавством”;

доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:

“Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;

11) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2002 р., № 6, ст. 35; 2008 р., № 42—43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758):

у статті 43:

частину восьму після слів “опалення житла” доповнити словами “в межах норм, установлених законодавством”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені цією статтею надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

у статті 48:

частину сьому після слів “опалення житла” доповнити словами “в межах норм, установлених законодавством”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені цією статтею надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

12) у Законі України “Про жертви нацистських переслідувань” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2006 р., № 16, ст. 137; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 62, № 40, ст. 525):

у статті 61:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

частину третю викласти в такій редакції:

“Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—6, 17 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 62:

у пункті 3 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

абзац третій виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

“Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами  4—7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 63:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

частину третю викласти в такій редакції:

“Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 16 та 17 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

у статті 64:

пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

“3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;”;

частину третю викласти в такій редакції:

“Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Установити, що пільги, передбачені пунктами 4—7, 18 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ”;

13) у Законі України “Про соціальний захист дітей війни” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2008 р., № 5—8, ст. 78; 2010 р.,  № 19, ст. 150):

статтю 5 доповнити частиною такого змісту:

“Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”;

статтю 6 викласти в такій редакції:

“Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни

Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” зазначене підвищення встановлюється за їх вибором згідно з одним із таких законів.”;

14) у статті 3 Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2008 р., № 5—8, ст. 78, № 27—28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010 р., № 4, ст. 36):

абзац шостий пункту 3.7 виключити;

у пункті 3.8 слова “скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”,” виключити;

15) статтю 6 Закону України “Про холдингові компанії в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

“14. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями державної холдингової компанії, крім випадків, передбачених законом.”;

16) пункт 1 частини першої статті 20 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” від 7 жовтня 2010 року після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“забороняє примусову реалізацію майна юридичних осіб;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятим — двадцять третім.

4. Невиплачені кошти за рішенням суду, винесеним на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом, визнаються заборгованістю, якщо виконавчий документ, виданий для виконання зазначеного рішення, було подано в порядку, визначеному абзацами другим і третім цієї частини. Погашення заборгованості здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, починаючи з 2013 року.

Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені до набрання чинності цим Законом, подаються до Державної виконавчої служби України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та які винесені за результатами розгляду звернення осіб в межах строку позовної давності, встановленого абзацом четвертим цієї частини, подаються до Державної виконавчої служби України протягом одного місяця з дня набрання законної сили зазначеними рішеннями суду.

Строк позовної давності для заявлення вимог про стягнення коштів, підставами для яких є правовідносини, що виникли до набрання чинності цим Законом, до суб’єктів, визначених частиною першою статті 2 цього Закону, становить шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Рішення суду про стягнення коштів, боржниками за якими є суб’єкти, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, та виконавчі документи за якими не було подано в строк, встановлений абзацами другим і третім цієї частини, вважаються виконаними.

Заборгованість, зазначена в абзаці першому цієї частини, погашається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

5. Кабінетові Міністрів України:

забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою та які було винесено на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом;

розробити до 2013 року на підставі даних інвентаризації та результатів аналізу наявних фінансових ресурсів графік та порядок погашення зазначеної заборгованості з Державного бюджету України;

затвердити протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом порядок встановлення заборони на примусову реалізацію майна юридичних осіб;

подати в установленому порядку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом до Верховної Ради України проекти законів щодо приведення положень законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОДАННЯ

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради проект Закону України “Про гарантії держави щодо виконання рішень суду”.

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр юстиції Лавринович Олександр Володимирович.

Додаток: 1. Текст законопроекту на 20 арк.

2. Пояснювальна записка на 5 арк.

3. Порівняльна таблиця на 33 арк.

4. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.

5. Текст проекту Закону в електронній формі.

Прем’єр-міністр України                                       Микола АЗАРОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту

Закону України

"Про гарантії держави щодо виконання рішень"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

15 жовтня 2009 року Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд) виніс «пілотне» рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», яке набуло статусу остаточного 15 січня 2010 року.

У рішенні «Юрій Миколайович Іванов проти України» Європейський суд визнав порушення Україною її зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція)  (п. 1 статті 6 «Право на справедливий суд» та стаття 1 «Захист права власності» Першого протоколу до Конвенції) в зв’язку з систематичним невиконанням державою рішень національних судів. Крім того, було визнано порушення статті 13 «Право на ефективний засіб юридичного захисту» Конвенції в зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від такого невиконання.

З огляду на суть порушення Європейський суд зобов’язав державу, зокрема, невідкладно — не пізніше ніж упродовж одного року від дати, на яку це рішення набуває статусу остаточного (тобто до 15 січня 2011 року), — запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду.

Внесення запропонованих змін до чинного законодавства дозволить Україні виконати у відповідній частині рішення Європейського суду в справі «Юрій Миколайович Іванов проти України».

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного проекту Закону є приведення положень чинного законодавства у відповідність з Конвенцією шляхом запровадження комплексу ефективних засобів, які  б забезпечили безумовне виконання рішень суду вказаної категорії.

Досягнення вказаної мети передбачається шляхом запровадження механізму, за яким виконання судових рішень про стягнення коштів з державних органів, підприємств, установ чи організацій, боржника-юридичної особи, примусова реалізація майна якого забороняється, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, у разі якщо неможливо виконати рішення за рахунок боржника.

Крім того, метою проекту є вирішення питання щодо погашення вже існуючої заборгованості за судовими рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава. Погашення такої заборгованості здійснюватиметься в порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів аналізу наявних фінансових ресурсів держави.

3. Правові аспекти

Як вже вказувалось вище, необхідність розробки вказаного проекту Закону пов’язана з тим, що положення чинного національного законодавства не відповідають вимогам статті 124 Конституції України щодо обов’язковості виконання рішень суду, а також статей 6 та 13 Конвенції, яка була ратифікована Верховною Радою України 17.07.1997 р.

Стаття 6 Конвенції, зокрема, гарантує  право особи на виконання рішення, винесеного на її користь, протягом розумного строку. Стаття 13 Конвенції гарантує право кожному, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушуються, на ефективний засіб юридичного захисту, який би забезпечував, зокрема, відшкодування за порушене право.

На цей час в державі відсутнє нормативне регулювання, яке б забезпечило реальне та швидке виконання рішень суду, за виконання яких держава відповідно до практики Європейського суду несе відповідальність.

Більше того, як вже зазначалось вище, 15 жовтня 2009 року Європейський суд виніс «пілотне» рішення «Юрій Миколайович Іванов проти України», яке набуло статусу остаточного 15 січня 2010 року. Цим рішенням Європейський суд зобов’язав державу, зокрема, невідкладно — не пізніше ніж упродовж одного року від дати, на яку це рішення набуває статусу остаточного (тобто до 15 січня 2011 року), — запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання або затримки у виконанні рішень національних судів, за виконання яких вона несе відповідальність.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Європейського суду є обов'язковим для виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції.

У зв’язку з необхідністю узгодження чинного законодавства з положеннями запропонованого проекту Закону прикінцевими положеннями проекту передбачається внесення відповідних змін до Закону України «Про холдингові компанії в Україні» та Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», а також до низки інших законів.

Проект акта стосується прав осіб та відповідає acquis communautaire.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Для реалізації норм проекту Закону необхідно створити окрему бюджетну програму видатків для виплати коштів за судовими рішеннями, виконання яких гарантує держава. У Державному бюджеті України мають передбачатися кошти на виконання вказаної категорії рішень суду, що виноситимуться після набрання чинності запропонованим Законом, а також тих, що вже винесені та не виконані в повному обсязі.

Щодо виконання судових рішень, що виноситимуться після набрання чинності запропонованим Законом, необхідно вказати наступне.

Відповідно до статистичних даних органів державної виконавчої служби за період 2007 – 2009 рр. виконанню кожного року підлягають виконавчі документи:

щодо стягнення з юридичних осіб, примусова реалізація майна яких унеможливлювалась дією Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» та Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливо-енергетичного комплексу», на суму в середньому до 3 млрд. грн.;

щодо відшкодування шкоди, завданої органами державної виконавчої влади, на суму в середньому до 150 млн. грн. При цьому 50 %  вказаної суми наразі виконується за рахунок коштів боржників.

Відповідно, для реалізації положень проекту Закону щодо виконання відповідних судових рішень вбачається за необхідне кожного року в Державному бюджеті України передбачати кошти в сумі до 3,5 млрд. грн. Проте, частина цієї суми не є додатковими витратами бюджету, оскільки, як видно з вищевказаних статистичних даних, органи державної виконавчої служби на цей час виконують частину відповідних судових рішень за рахунок коштів боржників, які є державними органами, а також за рахунок бюджетних коштів виконуються рішення про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання тощо.

Відповідно, частину коштів, необхідних для реалізації проекту Закону, можливо передбачити у відповідній фінансовій програмі шляхом перерозподілу коштів з інших програм, за рахунок яких на даний час, як вказувалось вище, відбувається виконання відповідних рішень.

Крім того, необхідно враховувати, що основне навантаження на Державний бюджет становитиме заборгованість  юридичних осіб, примусова реалізація майна яких забороняється. У цьому зв’язку проектом Закону передбачається внесення змін до відповідних положень чинного законодавства з метою скорочення переліку таких юридичних осіб, що  призведе до значного скорочення відповідної заборгованості, що підлягатиме виплаті з Державного бюджету.

Щодо невиплачених коштів за відповідними судовими рішеннями, які проектом Закону визнаються заборгованістю, необхідно зазначити, що на даний час суму такої заборгованості встановити об’єктивно неможливо. Це зумовлено, насамперед, тим, що проектом Закону передбачено, що для цілей визначення суми такої заборгованості протягом шести місяців з дня набрання запропонованим Законом чинності стягувачі мають звернутися до органів державної виконавчої служби з відповідними виконавчими документами. Рішення суду, виконавчі документи за якими у вказаний строк подано не буде, вважатимуться виконаними. Відтак, тільки зі спливом вказаного строку органи державної виконавчої служби матимуть змогу встановити суму коштів, що необхідна для виплати вказаної заборгованості.

Проте, в будь-якому разі порядок і розмір їх виплати в кожному році встановлюватимуться Кабінетом Міністрів України з урахуванням реальних фінансових можливостей держави.  Відтак, такі виплати не створять надмірного навантаження на Державний бюджет України.

Як вже вказувалось вище, забезпечення державою виплати коштів за вказаною категорією рішень надасть можливість усунути підставу для звернення стягувачів до Європейського суду за захистом свого права на виконання таких рішень. Відтак, передбачення необхідних коштів на виконання відповідних рішень надасть можливість скоротити витрати Державного бюджету України на виплату відшкодування за рішеннями Європейського суду.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону був погоджений з Міністерством фінансів України без зауважень, Міністерством праці та соціальної політики України із зауваженнями, які були враховані, Міністерством економіки України та Міністерством промислової політики України із зауваженнями, які були частково враховані. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України не погодило проект та висловило зауваження, які не були враховані.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Прогноз результатів

Прийняття цього проекту Закону дозволить усунути неузгодженість чинного законодавства України з положеннями Конституції України, а також Конвенції, що відповідатиме проголошеному конституційному принципу верховенства права.

Крім того, прийняття проекту Закону дозволить виконати «пілотне» рішення Європейського суду «Юрій Миколайович Іванов проти України» в частині усунення системної проблеми невиконання рішень суду, за виконання яких держава несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених практикою Європейського суду. Виконання в цій частині вказаного рішення Європейського суду усуне підставу для звернення осіб до Європейського суду з відповідними скаргами проти України.

Необхідність прийняття законопроекту набуває особливої актуальності у контексті Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516 від 2.10.2006, відповідно до якої Парламентська Асамблея залишає за собою право вживати відповідні дії, зокрема застосувати Правило 8 свого Регламенту (тобто зупинити повноваження національної делегації), у разі невиконання відповідною державою вимог, зазначених у рішеннях Європейського суду.

Заступник Міністра юстиції        Л.В. Єфіменко

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України

«Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»

Зміст положення (норми)

чинного законодавства

Зміст положення (норми)

запропонованого проекту акта

Закону України «Про міліцію»

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2009 р., № 31, ст. 455)

Стаття 22. Соціальний захист працівників міліції
частина четверта
Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива. Працівникам міліції та членам їх сімей надається знижка по оплаті жилої площі, комунальні послуги, а також паливо в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про прокуратуру»

(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2008 р., № 5-8, ст. 78)

Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури
частина четверта
Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається 50-процентна знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном. Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(Відомості Верховної Ради, 1992 р., № 13, ст.178 із наступними змінами)

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1
частина перша
пункт 4
4) позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні. Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України; 4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

пункт 26
26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави; 26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;
частина третя
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 11, 15, 19, 28, частини першої та частиною другою цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21. Компенсації та пільги громадян, віднесеним до категорії 2
частина перша
пункт 2
2) першочергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;

2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

частина третя
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою цієї статті щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, пунктами 4, 5, 9 частини першої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 22. Компенсації та пільги громадян, віднесеним до категорії 3
частина перша
пункт 2
2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;

2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

пункт 6
абзац другий
Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України; Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України;
пункт 13
13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове щорічне безплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.

13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років, - надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також першочергове пільгове надання санаторно-курортних путівок чи одержання грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

частина третя
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктом 14 частини першої та частиною другою цієї статті щодо пільг, передбачених пунктом 11 статті 20, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 23. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 4
частина перша
пункт 2
2) першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи компенсація за їх бажанням 50 процентів середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;

2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

частина четверта
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктом 4 частини першої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам
частина перша
пункт 5
5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за місцем роботи одного з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.

Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що останні належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні. Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.

При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати;

5) безоплатне забезпечення потерпілих дітей санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок строком не менш як на 21 та 14 днів відповідно.

Потерпілі діти віком до 10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що один з батьків або зазначена особа належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України.

При цьому в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки одному з батьків або особі, яка їх замінює, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.

пункт 6
6) щомісячна виплата 50 процентів мінімальної заробітної плати незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення; 6) щомісячна виплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері, має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;
пункт 8
8) щомісячна виплата мінімальної заробітної плати сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією; 8) щомісячна виплата в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини на такий диспансерний облік визначається лікарською консультаційною комісією;
пункт 12
12) забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється органами місцевого самоврядування, або виплата грошової компенсації батькам за їх бажанням, якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні; 12) виплата грошової компенсації за харчування, яка виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,        батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні.
частина третя
пункт 4
4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної на 100 процентів стипендії, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави; 4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

пункт 10
10) щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців. У разі неможливості надання путівки виплачується компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Порядок надання путівок та розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України;

10) щорічне безоплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків або особи, яка їх замінює, путівкою для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку.

У разі неможливості надання путівки виплачується грошова компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

Порядок надання путівок та виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначається Кабінетом Міністрів України;

частина сьома
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 3, 5 частини першої та пунктами 1, 8, 9 частини третьої, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 31. Допомога сім'ям, що мають дітей шкільного віку, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
Сім'ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачуються у подвійному розмірі. Сім'ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомога, передбачена чинним законодавством України, виплачуються у підвищеному розмірі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 37
Стаття 37. Компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення Стаття 37. Грошова допомога громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення
Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства в таких розмірах:

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 процентів від мінімальної заробітної плати;

- у зоні гарантованого добровільного відселення - 40 процентів від мінімальної заробітної плати;

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - 50 процентів від мінімальної заробітної плати.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Ця допомога виплачується щомісячно за місцем роботи, пенсіонерам - органами, які виплачують пенсію, непрацюючим громадянам - місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами рад за місцем проживання. Виплата за два і більше місяців забороняється.

Громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Перелік населених пунктів, жителям яких виплачується щомісячна грошова допомога, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначена допомога виплачується уповноваженим органом за місцем реєстрації громадян.

Виплата такої допомоги за два і більше місяців забороняється.

Стаття 39
Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення Стаття 39. Доплата громадянам, які працюють (навчаються) на територіях радіоактивного забруднення
Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах:

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення - три мінімальні заробітні плати;

- у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати;

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата.

Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті. Пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, оплата праці додатково підвищується на 25 процентів від розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням Адміністрації зони відчуження, встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на зазначених територіях, стипендії студентам, які навчаються на таких територіях, та оплата праці пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення, підвищуються відповідно до частини першої цієї статті.

Громадянам, які працюють у зоні відчуження, а також у зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів, за рішенням державного органу з управління зоною відчуження встановлюється доплата згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 48
Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника
Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, виплачується в таких розмірах:

інвалідам I групи - 60 мінімальних заробітних плат;

інвалідам II групи - 45 мінімальних заробітних плат;

інвалідам III групи - 30 мінімальних заробітних плат;

дітям-інвалідам - 10 мінімальних заробітних плат;

сім'ям, які втратили годувальника, - 60 мінімальних заробітних плат;

батькам померлого - 30 мінімальних заробітних плат.

У разі встановлення інвалідності вищої групи інвалідам виплачується різниця у компенсаціях.

Виплата здійснюється з мінімальної заробітної плати, яка склалася на момент встановлення інвалідності чи втрати годувальника.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в таких розмірах:

інвалідам I і II групи - п'ять мінімальних заробітних плат;

інвалідам III групи, дітям-інвалідам - чотири мінімальні заробітні плати;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії - п'ять мінімальних заробітних плат;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 категорії - три мінімальні заробітні плати;

кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, - три мінімальні заробітні плати;

евакуйованим із зони відчуження у 1986 році, включаючи дітей, - три мінімальні заробітні плати.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам за місцем їх проживання органами соціального захисту населення. У разі виникнення права на щорічну допомогу з різних підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, надається одна з них, за вибором особи.

Виплати, зазначені в цій статті, провадяться протягом одного місяця з дня встановлення інвалідності чи смерті потерпілого.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається на момент виплати.

Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, і батькам померлого виплачується у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується інвалідам І, ІІ та ІІІ групи; дітям-інвалідам; учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 2 і 3; кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків; евакуйованим із зони відчуження у 1986 році у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам уповноваженим органом за місцем їх реєстрації. У разі наявності права на отримання щорічної допомоги з різних підстав, передбачених частиною другою цієї статті, допомога надається з однієї підстави за вибором особи.

Виплати, зазначені у частині першій цієї статті, провадяться протягом одного місяця з дня подання заяви та відповідних документів у розмірах, що діяли на момент встановлення факту інвалідності чи смерті.

Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, у розмірах:

- інвалідам I групи - 100 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам II групи - 75 процентів мінімальної пенсії за віком;

- інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів Україниp.
Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4
Особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 30 процентів мінімальної пенсії за віком.

Особам, віднесеним до категорії 3, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 25 процентів мінімальної пенсії за віком.

Особам, віднесеним до категорії 4, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається у розмірі 15 процентів мінімальної пенсії за віком.

Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
частина перша
Щомісячна компенсація в разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в розмірі 50 процентів мінімальної пенсії за віком незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України. Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у розмірі встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника
частина четверта
В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності - 10 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності - 8 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності - 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам - 3 мінімальних пенсій за віком.

У всіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок із Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими за розміри, встановлені Кабінетом Міністрів України.
Основи законодавства України про культуру

(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2005 р., № 4, ст.83; 2008 р., № 5-8, ст.78)

Стаття 29. Соціальні гарантії працівників у сфері культури
частина четверта
Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням відповідно до законодавства. Працівники культури, які працюють у сільській місцевості, селищах міського типу, безплатно користуються житлом, опаленням і освітленням в межах норм, установлених законодавством.
частина шоста
Відсутня Пільги на безоплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною четвертою цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Основи законодавства України про охорону здоров’я

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2005 р., № 4, ст. 83; 2007 р., № 16, ст. 215; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 11, ст. 108)

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників
частина перша
пункт «ї» абзац перший
ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту; ї) безплатне користування житлом з освітленням і опаленням в межах норм, установлених законодавством, тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту;
абзац другий
Відсутній Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 1999 р., № 38, ст. 342; 2002 р., № 35, ст. 263, № 52, ст. 379; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 1, ст. 19, № 9, ст. 185, № 52, ст. 564; 2006 р., № 4, ст. 52, № 33, ст. 281, № 47, ст. 461; 2007 р., № 25, ст. 341; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2010 р., № 31, ст. 418)

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них
пункт 3 частина перша
3) безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
частина п’ята
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 17 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 13. Пільги інвалідам війни
пункт 3 частина перша
абзац перший
3) безплатне позачергове щорічне забезпечення санітарно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад.

3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.
абзац третій
За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I - II груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи - 75 процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань; Виключити
частина п’ята
Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком. Щороку до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Пільги для учасників війни
пункт 3 частина перша
3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням - один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
частина п’ята
Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком. Щороку до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 16 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону
пункт 3 частина перша
3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
частина п’ята
Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружились вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком; Щороку до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
частина сьома
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 18 та 20 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
частина перша
пункт 1
1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 1) надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, разова грошова допомога, яка виплачується щороку до 5 травня, у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України;
пункт 6
6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило; 6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;
пункт 7
7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб , від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. 7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг) в межах норм, установлених законодавством, від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб , від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду.
частина друга
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст. 339; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125; 2006 р., № 1, ст. 18; 2008 р., № 5-8, ст. 78)

Стаття 7. Пільги ветеранам праці
пункт 12
абзац перший
12) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (республіки Крим) за місцем проживання. 12) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області (республіки Крим) за місцем проживання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
частина перша
пункт 1
1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України; 1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України;
пункт 6
6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості. При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або водним транспортом у каютах першого класу. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило; 6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;
пункт 7
7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. 7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг) в межах норм, установлених законодавством, від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду.
частина друга
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами  7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про пожежну безпеку»

(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 5, ст. 21; 2008 р., № 5-8, ст. 78)

Стаття 22. Соціальний захист працівників державної пожежної охорони
частина шоста
Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо. Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається знижка плати в межах норм, установлених законодавством, за житло, комунальні послуги, а також паливо.
Закон України «Про трубопровідний транспорт»

(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №  29, ст.  139; 2007 р., №  13, ст.  135; 2009 р., № 19, ст. 257, № 28, ст. 354)

Стаття 7. Трубопровідний транспорт як об'єкт власності
частина четверта
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація забороняються. Відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ забороняються, крім випадків, коли результатом таких дій є створення державних підприємств, 100 відсотків яких є у державній власності України. Дія цієї частини не поширюється на об'єкти житлового фонду державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, а також їх приватизація забороняються. Відчуження основних фондів державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ забороняються, крім випадків, коли результатом таких дій є створення державних підприємств, 100 відсотків яких є у державній власності України. Дія цієї частини не поширюється на об'єкти житлового фонду державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту. Перелік підприємств, на які поширюється дія цієї частини, визначається Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про захист рослин»

(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50 - 51, ст. 310; 2008 р., № 5-8, ст. 78)

Стаття 20. Соціальний і правовий захист спеціалістів із захисту рослин
частина четверта
перше речення
Спеціалістам із захисту рослин, які проживають і працюють за спеціальністю у сільській місцевості, селищах міського типу, відповідно до законодавства надається право на безплатне користування житлом, опаленням та освітленням, пільгове кредитування на обзаведення господарством, на будівництво індивідуальних жилих будинків, придбання худоби. Спеціалістам із захисту рослин, які проживають і працюють за спеціальністю у сільській місцевості, селищах міського типу, відповідно до законодавства надається право на безплатне користування житлом, опаленням та освітленням в межах норм, установлених законодавством, пільгове кредитування на обзаведення господарством, на будівництво індивідуальних жилих будинків, придбання худоби.
після частини четвертої доповнено новою частиною
Відсутня Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою)

Гірничий закон України

(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2002 р.,     № 6, ст. 35; 2008 р., № 42-43, ст. 293; 2009 р., № 51, ст. 758)

Стаття 43. Права та соціальні гарантії працівників гірничих підприємств
частина восьма
Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Особи, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла в межах норм, установлених законодавством, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.
частина дев’ята
Відсутня Установити, що пільги, передбачені цією статтею надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 48. Соціальні гарантії працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються
частина сьома
Особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла в межах норм, установлених законодавством, що виплачується за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.
частина дев’ята
Відсутня Установити, що пільги, передбачені цією статтею надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182; 2005 р., № 5, ст. 120; 2006 р.,   № 16, ст. 137; 2008 р., № 5-8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 62, № 40, ст. 525)

Стаття 61. Пільги колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання
пункт 3 частина перша
3) безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
частина третя
Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами  4, 5, 6, 17 та 18 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 62. Пільги колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами
пункт 3 частина перша
абзац перший
3) безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;
абзац третій
За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію, профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію: інваліди I - II груп - у розмірі середньої вартості путівки, інваліди III групи - 75 відсотків середньої вартості путівки. Грошова компенсація надається незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань; Виключити

частина третя
Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога в таких розмірах: інвалідам I групи - десять мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком. Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами  4, 5, 6, 7, 10 та 21 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 63. Пільги колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання
пункт 3 частина перша
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням - один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
частина третя
Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, виплачується разова грошова допомога в розмірі чотирьох мінімальних пенсій за віком, іншим особам, зазначеним у цій статті, - у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком. Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами  4, 5, 6, 7, 16 та 17 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 64. Пільги дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань
пункт 3 частина перша
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування; 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
частина третя
Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох мінімальних пенсій за віком. Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 62 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України.
частина шоста
Відсутня Установити, що пільги, передбачені пунктами  4, 5, 6, 7, 18 та 19 частини першої цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Закон України «Про соціальний захист дітей війни»

(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94; 2008 р., № 5-8, ст. 78)

Стаття 5. Пільги дітям війни
частина друга
Відсутня Пільги, передбачені абзацами шостим та сьомим цієї статті, надаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Державна соціальна підтримка дітей війни
Дітям війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ветеранам війни, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зазначене підвищення встановлюється за їх вибором згідно з одним із таких законів.

Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»

(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №  33, ст.  430; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 15, ст. 191; 2010 р., № 4, ст. 36)

Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості
абзац шостий пункт 3.7
На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім рішень про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів. Виключити
пункт 3.8
У разі дострокового виключення підприємства паливно-енергетичного комплексу з Реєстру для такого підприємства з дня виключення скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", відновлюється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями, а також дія статті 4 цього Закону. У разі дострокового виключення підприємства паливно-енергетичного комплексу з Реєстру для такого підприємства з дня виключення відновлюється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями, а також дія статті 4 цього Закону.

Закон України «Про холдингові компанії в Україні»

(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №  34, ст.  291)

Стаття 6. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній
частина чотирнадцята
в чинній редакції Закону відсутня

14. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями державної холдингової компанії, крім випадків, передбачених законом.
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 року № 2591-VI
Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України
частина перша
пункт 1
після абзацу сьомого доповнено новим абзацом
Відсутній

забороняє примусову реалізацію майна юридичних осіб;

(абзаци восьмий – двадцять другий вважати відповідно абзацами дев'ятим – двадцять третім)

Заступник Міністра юстиції      В.В. Лутковська

Офіційний сайт Верховної Ради України

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39454


Запись была опубликована: glavred(ом) Вторник, 18 января 2011 г. в 18:44
и размещена в разделе Наше право, Судові справи.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

На сообщение "Проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»" 51 комментарий

 1. Michael сказал(а):

  Пане Азаров,
  знайте, що завдяки Вашому “законопроекту”, який не уписується в жодні рамки діючого Законодавства згідно чинної Конституції Моєї держави буду короткомовним висловом Мудрих Предків “Сьогодні на мене біда дивиться, а завтра на вас буде”!!!   Схаменіться, якщо пробудилась совість!!!  Тоді до контакту.

 2. ИРИНАКИЕВ сказал(а):

  как понимать следующее:если черноб. дело на сегодняшний день по пенсии зависло в аппсуде,то после принятия этого закона Дела будут возвращаться,потому как ДЕРЖ казначейство в иске не указано в качестве ответчика? Мало того, что надо пройти ПФ,СУДЫ,Службу виконавч. провадження, так еще и с казначейством иметь дело и туда “мотаться”?

 3. admin сказал(а):

  Все будет ясно после вынесения Постановления в ап.суде. Пока никуда мотаться не стоит.  Все-равно Вам никто ничего толком не скажет. Опыт борьбы в судах разных юрисдикций 4 года…

 4. Юрий сказал(а):

  Господи, люди добрые не ужели вы не видите, что не та страна у нас, где дела решаются в судах. Единственный выход – массовые акции. На уровне всей страны, а для этого надо более активно проводить работу среди ликвидаторов. ЛІКВІДАТОРИ – ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЄДНАЙТЕСЬ бо буде запізно.

 5. glavred сказал(а):

  Дочитайте до конца выложенный на блог документ!
  В названии документа говорится о ловле блох, а в документе описано, как копать картошку!
  Когда министр юстиции говорил о выходе из ситуации с судебными делами, что выход найден “на межі права”, он имел ввиду этот готовящийся документ, который больше говорит о беспределе, чем о таких тонкостях, как граница права.

  Прошу обратить внимание, что этот законопроект проходит через правовой комитет (Кивалова). Они обошли и Чернобыльский комитет, и комитет социальной политики. А “ломают” этим законопроектом добрый десяток законов…

 6. ВЕРА сказал(а):

  Юрий!!!!!!! Вы правы!  Пришло время сказать что мы еще живы….

 7. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!!!!!!!! скажите —- что-нибудь  делаеться чтобы остановить этот беспредел? а то ведь и правда будет поздно…..

 8. glavred сказал(а):

  Дествительно надо быть готовым к тому, что придется собирать людей.

  Но еще не время, еще не все рычаги влияния использованы. Я вообще не думаю, что этот законопроект пройдет. В конце концов, если будет принят этот дурацкий законпроект, есть еще и конституционный суд. Но тогда нам придется встать с диванов, оторваться от телевизоров…

 9. admin сказал(а):

  Мое мнение – от диванов нужно отрываться уже сейчас. Плевать ОНИ хотели на еще неиспользуемые рычаги! Как показала практика, предприниматели вовремя забили тревогу и отвоевали свое право на существование!

  Проблема одна. Нет настоящих лидеров, что-бы поднять народ. И кто выйдет на Майдан? Кто получает пенсию в полном объеме теперь молчит и тихо сопит в две дырочки, и плевать им на остальных ликвидаторов! А 100 калек погоду не поставят…

  Грустно…

 10. glavred сказал(а):

  Среди предпринимателей не было инвалидов. А у нас чернобыльцев здоровых нет!  Это нужно учитывать.
  Первым словом, я сказал, что нужно быть готовым к тому, что придется собирать людей.
  И собирать нужно не 200-300-400 человек, а 2-3-4-5- тысяч чернобыльцев!
  А насчет лидеров… как у Высоцкого: “настоящих буйных мало, вот и нету вожаков…”
  Лидеры появятся, лидеров делают обстоятельства. А сегодня дело идет к этому…

 11. ВЕРА сказал(а):

  да какими же надо быть наивными что бы верить  в нынешний Конституционный Суд….

 12. Юрий сказал(а):

   
  В данной ситуации считаю необходимым, через Чернобыльские организации, руководство которых конечно не занимает проправительственную позицию, международные общественные организации, находящиеся в Украине, простых ликвидаторов и просто граждан, которые неравнодушны к проблемам ликвидаторов объявить сбор подписей под открытым письмом к Президенту Украины, Кабинету Министров , Верховной Раде о том, что в случае если вышеуказанные государственные органы не примут однозначного положительного решения по исполнению Чернобыльского законодательства, а именно ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ в редакції від 19 грудня 1991 року із змінами і доповненнями, внесеними 01.07.1992 р. і 06.06.1996 р. Тем самым прекратив мытарства ликвидаторов по судам, 25 годовщину аварии инвалиды – чернобыльцы встретят на майдане и будут оставаться там до тех пор пока власть не повернётся к ним лицом, а не тем что она показывает сейчас и ещё собирается дать попробовать. Пусть у них попробует подняться рука на инвалидов. Другого выхода нет. Согласитесь это от безысходности ведь так, надоело, да и силы уже нет, ведь, сколько лет уже ждём. Только всё это надо сделать заранее мы честно выполнили свой долг ликвидируя аварию на ЧАЭС и будем честными до конца.
   

 13. glavred сказал(а):

  Для Веры: Наивных нет. Но и неиспользовать КСУ было бы глупо!

  Юрий, все ты правильно говоришь! 22-23 апреля в Украинском доме на Европейской площади будет проходить международная конференция с участием первых лиц государств (как минимум: генсек ООН; президенты России, Беларуси…). Я, конечно понимаю, что забором обнесут Европейскую площадь в радиусе километр…

  Подарок нам сделали к 25 -годовщине! Но мы найдем возможность привлечь внимание зарубежной прессы, известим посольства зарубежных стран, если нас не захотят услышать свои чиновники…

  И начнем действовать уже сейчас! Это и есть дополнительные рычаги влияния…

  А быть честным нам надо быть до конца! Ты прав!

 14. ВЕРА сказал(а):

  Правильное решение . Ждать больше нельзя. Уже дождались -хороший подарочек  к 25 й годовщине! 22-23 апреля не за горами ….. работы— ох как много!  А здоровья и сил уже осталось мало.

 15. Виктор сказал(а):

  Времени очень мало.А при этой власти(кстати я голосовал за них-каюсь) они примут все по взмаху Чечетова. Поэтому нужно не молчать, тем более этот проект закона на три порядка несправедливее проекта закона об упрощенцах.А то, что закон вступает в силу с 1.01.2012г., так это все равно, что с сегодняшнего дня,т.к. суды, ДВС и ПФ будут тянуть время. А теперь о тех, кто уже отсудился по 796 ЗУ и.т.д.: не радуйтесь,т.к. они обязательно всех уравняют, чтобы неполучивших жаба не давила и они не выступали. Государство взяло на себя обязательство перед чернобыльцами и должно его выполнять, а не переписывать правила.Денег нет для народа, а для себя у них полная чаша. Страшная власть!!!

 16. Александр сказал(а):

  Завал, полнейший………..и ничего святого….

 17. Валентина Юрьевна сказал(а):

  ZЯ скопировала часть “ВИСНОВКА”,которая больше вего нас волнует. За что мы стоим на площади 13 дней и в снег , и в мороз.Может нас услышали?
  ВИСНОВОК на проект Закону України
  «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»
  (реєстр. № 7562 від 14.01.2011 року, внесений
  Кабінетом Міністрів України)

  5. Викликають критичне ставлення приписи, вміщені до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту. Насамперед, це стосується запропонованих проектом змін до Законів України «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про пожежну безпеку», «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про трубопровідний транспорт», Основ законодавства України про культуру, Гірничого закону України, які не мають безпосереднього відношення до предмету проекту. Їх включення до проекту суперечить частині 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою в розділ «Перехідні положення» проекту включаються зміни до інших законів, необхідні для реалізації положень поданого законопроекту. У зв‘язку з цим пропонуємо виключити з проекту внесення змін до вказаних законів.
  Крім цього, слід звернути увагу на таке. Зазначені у Перехідних положеннях пропозиції передбачають скасування конкретизованих обсягів соціальних гарантій (знижки за житло і комунальні послуги, розміри грошової винагороди, надбавки до пенсій тощо) працівникам міліції, прокуратури, державної пожежної охорони, медичним працівникам та працівникам культури, гірникам, постраждалим від Чорнобильської аварії громадянам, ветеранам війни та праці, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань та ін., які закріплені спеціальними Законами.
  Запропонований замість цього порядок надання і визначення розмірів вказаних пільг за рішенням Кабінету Міністрів України, на нашу думку, є порушенням принципів верховенства права – принципу пропорційності, забезпечення правових очікувань, правової певності, а також права захисту.
  …………………………………………………………………..
  Варто підкреслити, що передбачаючи можливість «ревізії» прав осіб, зокрема, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, законодавець чітко визначив процедуру зміни пільг та компенсацій, встановлених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Статтею 71 зазначеного закону визначено, що дія його положень не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.
  ………………………………………………………………….

  Узагальнюючий висновок: За результатами розгляду у першому читанні проект Закону України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

  Керівник Головного
  науково-експертного управління В.І. Борденюк

 18. glavred сказал(а):

  Валентина Юрьевна, Вы правильно сказали, что услышали. Спасибо Вам, чернобыльцам с Харьковщины, Донбасса, Ивано-Франковщины, Черниговщины, чернобыльцам со всех регионов, которые “тормошли” местные администрации, писали письма в центральные органы власти!
  Теперь время пришло “зарисоваться” СЧУ и КПУ, 16 февраля они пропикетируют Кабмин, после чего Кабмин “зарисуется” и “почує кожного” – пообещает со всех экранов ТВ снять с регистрации этот законопроект и снимет.
  С этим законопроектом к этому дело шло. Он был выставлен, в первую очередь, для Евросуда. Таким образом, правительство Украины, якобы, выполняет пилотное решение Евросуда. Евросуд пошел даже на встречу, дав еще полгода сроку на выполнение требований Евросуда.
  Дальше будет еще изощреннее: не получилось всем сразу “обрезать” социалку, “обрежут” поодиночке, раздельно…
  На это у них теперь есть полгода сроку…
  А для чернобыльцев уже давно приготовлены два законопроекта по изменению чернобыльского законодательства, вытащат их из сундука…

 19. Валентина Юрьевна сказал(а):

  Валентина Юрьевна, Вы правильно сказали, что услышали. Спасибо Вам, чернобыльцам с Харьковщины, Донбасса, Ивано-Франковщины, Черниговщины, чернобыльцам со всех регионов, которые “тормошли” местные администрации, писали письма в центральные органы власти!

  Сегодня на наш социальный майдан наконец-то обратили внимания чиновники, перед окнами которых мы стоим 14 дней с требованием оставить наш Закон в покое, отозвать законопроект 7562, который лишает нас всех социальных гарантий. Выходил к нам заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації В.В. Хома, а засуетились оказывается по причине приезда вХарьков президента Януковича В.Ф. Но мы пока не сдаёмся, посмотрим что будет завтра.@ glavred:

 20. glavred сказал(а):

  Молодцы, харьковчане!

 21. ВЕРА сказал(а):

  Харьковчане!!!Молодцы! ВЫ как и в Зоне продолжаете бороться за спасение людей!

 22. Валентина Юрьевна сказал(а):

  http://tsarov.com.ua/odolet-vzbesivshijsya-atom-legche-chem-pensionnyj-fond/
  ОДОЛЕТЬ ВЗБЕСИВШИЙСЯ АТОМ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

 23. володимир сказал(а):

  @ glavred:
  Уважніше вивчіть прикінцеві положення проекту Закону. Законопроект планує задушити не лише чорнобильців! На ешафот заплановані і діти війни, і учасники бойових дій та війни, і ветерани, і т.д. і т.д. Та майже все населення країни. Тому завтра, 16 лютого, біля будинку Кабміну організовується перший мітинг по щедевру Азарова. Всі на мітинг!!!! Не допустимо знущання над собою!! Спасе нас лише мітинг, багатомільонний!

 24. ВЕРА сказал(а):

  Ребята! почему тишина по акции протеста 16 февраля. Ни одного слова в новостях по всем программам….а так-же на нашем сайте. Напишите пожалуйста что и как???

 25. glavred сказал(а):

  В Киеве на акции протеста у КМУ было всего 100-150 человек. Фактически для СЧУ это провал, таким образом чернобыльцы отреагировали на действия руководителей СЧУ в вопросе защиты интересов чернобыльцев и, конкретно, в вопросе открытой , публичной оценки законопроекта №7562.
  Больше всего зарисовался вице-премьер Тигипко. Очень уж он старался убедить в необходимости изменения чернобыльского законодательства. Он же объявил о собрании чернобыльцев со всех регионов Украины, которое будет проведено 22 февраля в Пенсионном фонде на Бастионной в количтестве 200 человек.
  Кто будет приглашен, по какой системе, не было информации. Почему в Пенсионном фонде? Ведь вопросы у чернобыльцев есть не только к Пенсионному Фонду и Минсоциальной политики, но и к Министерству здравоохранению, у министерству региональной политики, к Кабинету Минстров Украины.
  Вывод, тормошите областные администрации, чтобы попасть в делегацию от областей. Учитывая, что от Киева и Киевской области будет около 100 человек, не так много будет представителей от областей: 3-4 человека, скорее всего это будут представители СЧУ.
  Так власти будет удобнее…

 26. ВЕРА сказал(а):

  Спасибо за ответ!!!!!!!В моем понятии 16 го мы показали что нас больше нет! а с тем что от нас осталось –можно и совсем уничтожить!!!!!! Не знаю кто как воспринял это—-а у меня ШОК!!!!!!!!

 27. ВЕРА сказал(а):

  а что тормошить обласные администрации чтобы попасть в делегацию от областей? Ведь и ежику понятно что туда поедут только прикормленные!!! те кто будет им подпевать!!!! И сценарий этого собрания у них уже разработан(я думаю) до мелочей! Неужели нам пришел амбец???????????

 28. glavred сказал(а):

  ВЕРА написал(а) в комментах, что:

  Ведь и ежику понятно что туда поедут только прикормленные!!! те кто будет им подпевать!!!! И сценарий этого собрания у них уже разработан(я думаю) до мелочей! Неужели нам пришел амбец???????????

  Да действительно, в Минсоциальной политики идет запись делегатов на собрание. Они прямо сказали: делегатов от регионов формирует СЧУ. От других всеукраинских организаций по одному-два человека, и то лишь тех, кто состоит в координационной Раде при Минсоциальной политики.
  Тем не менее, сдаваться нельзя!
  Не паникуйте.

 29. ВЕРА сказал(а):

  НУ вот и не паникуйте! Решение комитета с пытань правосуддья 16 февраля 2011г ==пидтрыматы законопроект №7562====за-12…проты—7!!!!!!!!

 30. pozharnick сказал(а):

  Создается впечатление, что администрация сайта и, в частности, редакция газеты “Пост Чернобыль” заняла выжидательную политику… Почти как в одноименном произведении… “Барин вот приедет, барин нас рассудит…”. В то-же время люди ждут решительных действий и неординарных решений от людей, взявших на себя ответственность освещать, публиковать, и в некоторой степени, призывать к радикальному решению проблем ликвидаторов. Девиз “”Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів “Чорнобиль-86″. Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян” неплохой, но ни к чему не обязывающий. Просто еще один плюс газете для поднятия своего рейтинга. Печально…

 31. ВЕРА сказал(а):

  точно подмечено–в такое тяжелое времья одна говорильня….а где же дело?

 32. Валентина Юрьевна сказал(а):

  ВЕРА написал(а) в комментах, что:

  НУ вот и не паникуйте! Решение комитета с пытань правосуддья 16 февраля 2011г ==пидтрыматы законопроект №7562====за-12…проты—7!!!!!!!!

  А что это значит? Где Вы такое вычитали?@ pozharnick:

 33. ВЕРА сказал(а):

  Вычитала на сайте Союз Чернобыль Украины…
  Обращение Ю. Б. Андреева.
  http://www.souzchernobyl.org/?section=3&id=1627

 34. Валентина Юрьевна сказал(а):

  После всего этого создаётся впечатление, что у нас в Верховной Раде не люди, а “универсальные солдаты”, продавшие своё “Я”, без совести и страха! Как страшно жить нам! Они думают, что пожизненно будут сидеть на богатстве. Но проклятья обиженного народа даром не пройдут….

 35. ВЕРА сказал(а):

  Ребята…помогите разобраться…являюсь ликвидатором 1 категории….согласно З А К О НА У К Р А Ї Н И

  Про статус і соціальний захист громадян, які
  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи СТ20 пункт 11 должна платить за ВСЕ комунальныЕ услуги 50% Закон распостраняеться на все формы собственности… я проживаю в кооперативном доме и с меня берут оплату за все комунальные расходы на дом —за эл.энергию….лифт…разные хоз. расходы 100% .Я считаю это неправилно…если я права то как мне доказать свою правоту бухгалтеру?

 36. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!!! что происходит? почему на этом сайте ничего нет о том что произошло 14 июня вВерховной Раде с Законом України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»”????????прошу редакцию этого сайта опубликовать сегодняшнее обращение Ю.Б.Аедреева и прокоментировать его.С уважением ВЕРАСегодня Статей: 731
  Руководителям областных, городских, районных организаций

  «О внесении изменений
  в ст.ст. 39, 50,51,52, 54
  Закона Украины «О статусе..»

  14 июня 2011 года, представляя проект Закона Украины «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2011 год», председатель бюджетного комитета Баранов (Блок Литвина) предложил, без обсуждения, в целом, принять поправки к бюджету и рекомендации бюджетного комитета, которые вносят изменения в ст.39, 50, 51, 52, 54 Закона Украины «О статусе пострадавших вследствие Чекрнобыльской катастрофы», а также в Закон «О детях войны», «Пенсионеров военной службы». (размеры социальных выплат и пенсий определяются постановлениями Кабинета Министров Украины).
  Фактически большая часть законопроекта № 7562 уже принята. Против выступил только народный депутат Цыбенко П.С. (КПУ), но Литвин В.М. прервал его выступление и поставил проект на голосование: за основу и, в целом.
  «За» проголосовали 252 народных депутата (все из Партии регионов, Блока Литвина, группы «Реформи заради майбутнього», внефракционные и часть фракции НУНС).
  Прошу немедленно направить телеграммы на Президента Украины, чтобы он наложил вето на Закон Украины « О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» – регистрац. № 8654 от 10.06.2011г.
  Президент Украины Янукович В.Ф. обязан знать мнение чернобыльцев и нашей организации.
  Также прошу срочно высказаться о необходимости проведения демонстрации в Киеве по Крещатику в г.Киев 28 июня 2011 года, в День Конституции.

  Пр. С.Ч. Андреев

 37. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!! почему молчите о том что произошло 14 июня вВерховной Раде с Законом України «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду»”??????????????

 38. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!!!!Почему сидим….молчим?????Донецк! Луганск!Харьков! Днепропетровск! у вас же сильные организации!!!!!! Законы уничтожающие нас уже проголосованы нашими =родными=депутатами!! лежат на подписи у Призидента! Сегодня он их подпишет и завтра нам АМБЕЦ!!!!!!Вы наверное думаете что высуженные пенсии не тронут????? Ошибаетесь!! Уберут…..по постанове Каб.мина! Думаете Закон обратной силы не имеет??!!!!А где Вы сейчас видели чтобы главенствовал Закон????? А нам опять остануться только суды!!!!!!! и не меньше Европейского!!! А я уверена что до него МНОГИЕ ИЗ НАС УЖЕ ПРОСТО НЕ ДОЖИВУТ!!!!!!!!

 39. ОЛЕГ КАРЕВ сказал(а):

  Здравствуйте
  Прошу компентентные лица на этом сайте ответить-в связи с изменениями касающимися чернобыльцев в Законе Украины О бюджете на2011г отсуженные пенсии чернобыльцев будут уменьшены или нет?

 40. glavred сказал(а):

  Будут.

 41. Петро Харьковский сказал(а):

  @ ОЛЕГ КАРЕВ:
  @ glavred:
  http://incher.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=330:2011-06-29-11-39-12&catid=2:2009-04-27-09-25-40&Itemid=2
  г. Харьков, 29.06.11 г.
  В связи с тем, что 25.06.2011 г. начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области В.М. Ачкасовым было разослано начальникам управлений ПФУ в районах г. Харькова и Харьковской области электронное письмо (исх. № 9162-02/20), в котором дублировалось письмо заместителя Председателя правления Пенсионного Фонда Украины В. Никитенко (от 24.06.2011 г., исх. № 13024/02-20), незаконно приостановившее исполнение решений судов, с требованием срочно прекратить финансирование ведомостей на выплату пенсий в соответствии с решениями судов (тип ведомости 9), у нас возникли сомнения в правомерности действий ряда должностных лиц УПФУ в Харьковской области и ПФУ в целом, препятствующих в дальнейшем исполнению решений судов.
  Ссылки в указанных письмах на неконституционный, с нашей точки зрения, Закон Украины N 3491-VI от 14.06.2011 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», также неправомерны. Указанным законом установлено, что в 2011 году нормы и положения статей 39, 50, 51, 52, 54 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”, применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины исходя из имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда Украины на 2011 год”.
  Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 09 июня 2011 года № 643 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2011 год”, общий объём доходов ПФУ определён в сумме 209 млрд. грн., расходная часть составляет 209 млрд. грн. и учитывает проведение повышения размеров пенсионных выплат соответственно увеличению на протяжении года размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а также надбавок и повышений к пенсиям, размер которых определяется в зависимости от прожиточного минимума.
  Таким образом, в соответствии с этим постановлением КМУ, с учетом ассигнований, выделенных из государственного бюджета на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины, бюджет Фонда на 2011 год является сбалансированным.
  В случае, если размер пенсий, выплачиваемых нам по решению суда, не вошел в расходные статьи бюджета Пенсионного Фонда на 2011 год, утвержденного указанным постановлением Кабинета Министров Украины от 09 июня 2011 года, то это является попыткой невыполнения решений судов либо препятствованием выполнению решений судов.
  Учитывая сложившуюся ситуацию, просим руководство Главного управления Пенсионного фонда Украины по Харьковской области, с целью реализации наших прав на доступ к информации, которое обеспечено Законом Украины “О доступе к публичной информации”, предоставить информацию относительно расчета размера наших пенсий по инвалидности за июль месяц (и последующие) 2011 года.
  Согласно указанного Закона, граждане Украины имеют право подавать запрос
  на информацию.
  Обращаем Ваше внимание, что запрос – это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную информацию, находящуюся в его владении. Запрашивающий имеет право обратиться к распорядителю информации с запросом на информацию независимо от того, относится данная информация его лично или нет, без объяснения причины подачи запроса. Запрос на информацию может быть индивидуальным или коллективным. Запросы могут подаваться в устной, письменной или иной форме (по почте, факсу, телефону, электронной почте) на выбор спрашивающего лица. В случае если запрос на информацию касается информации, необходимой для защиты жизни ответ должен быть предоставлен не позднее 48 часов со дня получения запроса.
  В соответствии со ст.46 Конституции Украины граждане имеют право на социальную защиту, включая право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в других случаях, предусмотренных законом.
  Пенсии по инвалидности и по возрасту –жизненных потребностей как пенсионеров, включая приобретение «бесплатных» лекарств, выдача которых государством не финансируется, а значит единственный источник обеспечения наших здоровья и жизни. Конституция Украины, в частности её 27 статья дает нам право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств.
  Именно с этой целью, в связи с полученной от УПФУ 25.06.2011 года электронной почтой №9162-02/20, мы требуем у руководства УПФУ предоставления в письменном виде, не позднее 48 часов со дня получения запросов, информации относительно расчета размера наших пенсий как за июль месяц (и последующие) 2011 года и обеспечения их финансирования, дальнейшего исполнения соответствующих судебных решений.
  Указанные и иные документы, а также поручение Премьер-министра Украины Н.Я.Азарова №31572/1/-11 от 22.06.2011 г. не содержат грифа “для служебного пользования” или “секретно”, поэтому должны быть предоставлены для ознакомления.

  29 июня 2011 г.

 42. Петро Харьковский сказал(а):

  Фоторепортаж – чернобыльцы Харькова за свои права :
  http://incher.org.ua/index.php

 43. ОЛЕГ КАРЕВ сказал(а):

  Ребята! а сколько времени надо чтобы Конституционный Суд принял решение на подання депутатов?

 44. glavred сказал(а):

  Они будут тянуть до конца года, чтобы вытянуть бюджет Азарову и в конце года объявят, что “Прикінцеві положення…” не конституционны. А выполнение статей закона №39, №50, №51, №52, №54 и выполнение решений судов и сами суды будут заблокованы. Заподлянский прием…

 45. ОЛЕГ КАРЕВ сказал(а):

  Пожалуйста..прошу специалистов прокоментировать эту постанову КМУ от 6 08 2011 ….я понимаю что дополнительная пенсия за ущерб здоровью по 2 группе инвалидности с75% будет 20%? а что с основной пенсией.? ..чтото все так не понятно….разясните кто понял.

 46. Игорь сказал(а):

  Ребята!Кто прокоментирует,что протащил Азаров в ВР в начале сентября вместо законопроэкта №7562.

 47. ВЕРА сказал(а):

  ребята! акция протеста в Киеве 20 числа а принятие проклятого Закона2197 будет 22 сентября..правильно ли мы соберемся? ведь приедем из далека.. а жить 3 дня где будем? а мы там нужнее 22 чем 20 числа.Гостиницу по деньгам не потянем….знакомых в Киеве нет…??????

 48. олег карев сказал(а):

  Ребята почему молчите о размерах новых пенсий? уже что-то известно? и большая просьба если кто может рассчитайте мне.я не умею могу только молотом и лопатой работать. Ликвидатор 87 г. зарплата за месяц 1200 нетрудоспособность 70процентов.Помогите рассчитать буду очень благодарен.

 49. glavred сказал(а):

  1200 руб делим на среднюю зарплату по союзу в 1986 году 179 руб, получаем 1200:179=6,7
  Таким образом коэффициент зарплаты 6,7 умножаем на среднюю зарплату по Украине в 2006 году 928,81 грн и еще умножаем на коэффициент потери трудоспособности на 0,7 получаем: 6,7Х928,81Х0,7=4358,66

 50. олег карев сказал(а):

  .БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.

 51. ВЕРА сказал(а):

  Ребята!Среди нас есть хорошие юристы? пора обращаться в Европейский Суд по правам человека….с нашими азаровскими минималками к адвокатам обращаться очень дорого…..помогите пожалуйста…местные суды прошли…аппеляционные тоже….ответ от Пенсионного фонда о прекращении выплат по судовым решениям тоже есть….ЧТО ДАЛЬШЕ? ПОМОГИТЕ…..

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта