?> РЕКОМЕНДАЦІЇ ХІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ХІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні:

 «Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства»

Проведення ХІ  Міжнародного „Тижня освіти дорослих” в Україні під девізом „Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства ” відбувалося згідно з Концепцією програми „Освіта дорослих протягом усього життя”, виробленою і схваленою учасниками Першого Міжнародного „Тижня освіти дорослих” в Україні у 2000 р., та стратегічними цілями проголошеного Організацією Об’єднаних Націй на період з 2003 по 2012 рік Десятиліття суспільної просвіти, що визначаються як:

- оволодіння людиною способами життя в постійно ускладнюваних суспільних взаєминах;

- опанування мовою суспільства, в якому живе людина;

- опанування культурою суспільства, в якому живе людина.

В рамках цьогорічного „Тижня освіти дорослих” в Україні було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини і суспільства», Міжнародний форум «Культура безпеки, екології та здоров'я», Фінальну частину Першого Всеукраїнського народного фестивалю творчості інвалідів «Неспокій серця», Відкрите засідання координаційного комітету і учасників 10-річного психолого-педагогічного експерименту Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України: «Методика формування читацьких умінь у дітей раннього дошкільного віку», вшанування ноосферного навчителя В.Вернадського і зустріч на тему «Соціальне партнерство для освітнього зростання дорослих селища міського типу».

За наслідками обговорень і спільних міркувань учасників протягом усього ХІ  Міжнародного „Тижня освіти дорослих” в Україні були висловлені і схвалені такі висновки і рекомендації: 

-Підтримати святкування 10-річчя аматорського театру для людей з специфічним розвитком «Паростки», поширювати інформацію про його діяльність;

-Підтримати проведення Другого Всеукраїнського народного фестивалю творчості інвалідів «Неспокій серця», залучити державні, соціальні, профспілкові, громадські органи до його проведення, ЗМІ – до інформування;

-Закликати ЗМІ ширше висвітлювати культурне, творче, спортивне життя людей з особливими потребами;

-Вважати за необхідне скасування платного навчання для дорослого населення, передбаченого Законом «Про вищу освіту» для недопущення порушення конституційних прав громадян;

-Максимально розвивати неформальну освіту дорослих, відновлювати традиції вітчизняних Народних шкіл; переймати закордонний досвід відкриття Народних шкіл;

-Залучати до освіти дорослих неосвітні установи і заклади: медичні, соціальні, культурні, МЧС тощо;

-Переймати досвід Франції з організації волонтерської роботи в галузі допомоги інвалідам, досвід створення професійно-педагогічних ательє;

-Підтримати діяльність Всеукраїнського громадського об’єднання із захисту прав громадян «Свобода» під керівництвом Б. Хмельницького, поширювати інформацію про його діяльність;

-Сприяти створенню законодавчої бази з метою закріплення можливості державними освітнім закладам надавати приміщення громадським неформальним об’єднанням і спілкам у вільний від навчання час;

-Підтримати ініціативу проведення Першого Міжнародного форуму «Культура безпеки, екології та здоров'я», зробити його постійно діючим;

Інформувати доросле населення про видання Міжнародного журналу «Культура безпеки, екології та здорового способу життя», запросити науковців до співробітництва і публікацій;

Переймати досвід Республіки Білорусь щодо створення новітніх спортивних залів у навчальних закладах та запровадження щотижневого дня здорового способу життя в школах;

-Сприяти створенню Київського університету активного довголіття на базі Київського будинку вчителя за ініціативою Міжнародної федерації ділових жінок;

-Привернути увагу суспільства до проблем безпеки у всіх транспортних галузях: авіаційній, автомобільній, залізничній, морській.

-Об’єднати зусилля всіх зацікавлених об’єднань громадян, органів влади і самоврядування щодо підвищення рівня екологічної освіти і культури населення, безпеки життєдіяльності;

-Підтримати ідею створення Комітету здоров’я при Президентові України;

-Розповсюджувати інформацію про інноваційні технології, спрямовані на збереження здоров’я;

-Сприяти поширенню методик здорового способу життя серед дорослого населення, об’єднати зусилля наукових, медичних, освітніх, спортивних, культурних організацій і закладів для створення осередків оздоровлення.

-Підтримати наукову розробку Концепції освіти дорослих в Україні, методологічні дослідження понятійного апарату освіти дорослих, приділити більшу увагу дослідженню неформальної освіти;

-Привернути увагу суспільства і державних органів до розв’язання проблеми отримання освіти і відвідування культурних закладів людьми з фізичними вадами.

Обговорення  актуальних проблем методології андрагогіки як науки про освіту та виховання дорослих людей, визначення сучасних стратегій розвитку ціложиттєвого навчання людини, оптимальних умов для стимулуювання освітніх потреб та прагнень, відбулось на Міжнародній науково-практичній конференції «Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини і суспільства»                     13 вересня 2010 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 В обговоренні виступили:

1. Бобрицька В.І., яка окреслила актуальність проблеми співпраці з академічними установами як умову забезпечення якості освіти у вищій школі.

2. Зінченко С.В., яка охарактеризувала правовий аспект неформальної освіти дорослих на прикладі діяльності Всеукраїнського громадського об’єднання «Центр захисту прав людини „Свобода”».

3. Петрощук Н.Р., яка презентувала результати дослідження архівних джерел про становлення системи підвищення кваліфікації в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

4. Михайличенко М.В., який висвітлив проблемні аспекти академічного визнання іноземних дипломів у системі вищої освіти Греції та України.

5. Козак Л.В., яка обґрунтувала теоретичний аспект інновацій в системі вищої педагогічної освіти.

В обговоренні брали участь науковці і викладачі вищих навчальних закладів м. Києва та науково-дослідних інститутів Національної АПН України Київського університету імені Бориса Грінченка, Київськго національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної АПН України, Університету економіки та права «Крок», Національного авіаційного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Навчального центру ІКАО з авіаційної безпеки Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

У процесі узагальнення роботи конференції до резолюції внесено такі пропозиції:

-Оскільки в Україні відсутні спеціальні закони і система державної політики в галузі освіти дорослих, необхідно на рівні МОН України узагальнити пропозиції до законодавчих актів про освіту дорослих або відповідних частин загальних законів про освіту. Зокрема, в Україні важливо виробити законодавчі механізми практичного впровадження системи персонального фінансування і кредитування освіти дорослих та установ, що її здійснюють.

-Проаналізувати продуктивний досвід зарубіжних країн, де освіту дорослих розглядають як самостійну сферу освітнього розвитку суспільства. Оскільки в Україні освіта дорослих не об’єднується державною політикою, першими кроками є об’єднання існуючих форм навчання дорослих змістовно, організаційно й адміністративно.

-Оптимізувати розроблення проблем освіти дорослих теоретично й ужитково. Зокрема:

-у вимірі концептуалізаційної освітньої діяльності наукові дослідження мають бути спрямовані на усунення протиріччя між сучасними поглядами на природу освіти, визначення індивідуально центрованої системи освіти і домінуючою традиційною парадигмою в методології і теорії наук про людину;

-при визначенні мети підготовлення майбутніх фахівців в системі вищої освіти наукові дослідження мають бути спрямовані на подолання протиріччя між традиційним розумінням місії ВНЗ і сучасними запитами щодо підготовлення фахівців, формування їхньої професійної компетентності, соціальної рухливості, здатності до самореалізації в умовах післяіндустріального суспільства.

-Піднести значення ужиткових і пілотних досліджень з проблем професійного підготовлення фахівців (андрагогів) у галузі освіти дорослих. При цьому враховувати досвід зарубіжних країн, де контингент андрагогів, крім викладачів (в Україні: викладачі ВНЗ, системи ІППО) становлять консультанти, «тьютори», «супервізори», орудники освіти дорослих на виробництвах.

-Поліпшити інформаційно-технічну підтримку освіти дорослих (дистанційне навчання, віртуальна освіта).

Керівник:

Бобрицька В.І., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Секретар:

Зінченко С.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної АПН України.

-Продовжити наукові дослідження з проблем розвитку людини в умовах формування сучасного освітнього середовища.

-Систематично здійснювати широку пропаганду ідей гуманізації освітнього простору.

-Зосередити зусилля на проблемах організації процесу підготовлення вчителя в умовах створення освітньо-культурного розвивального середовища та «єдиного простору» співтворчості студентів та викладачів на основі особистісно зорієнтованого підходу, врахування мотиваційної сфери майбутнього вчителя, впровадження у навчальний процес спецкурсів, методично доцільний підбір форм і методів педагогічного підготовлення.

-Забезпечити органічне поєднання вищої освіти і науково- дослідницької діяльності ВНЗ, комплексне вдосконалення професійної майстерності педагогів через опанування інноваційними і науково-дослідними видами діяльності.

-Створити матеріально-технічні умови та інформаційне забезпечення, сприятливе для успішного розв’язання завдань із надання якісної освіти дорослим громадянам.

Міністру освіти і науки України:

-сприяти розвиткові закладів освіти різних типів і рівнів акредитації, їх перетворенню на заклади нового типу, що розширюють можливості  в галузі освітнього зростання різних верств дорослого населення;

-прискорити розроблення та впровадження державних стандартів вищої освіти на основі компетентнісного підходу та на їх основі передбачити розроблення національної рамки кваліфікацій, поєднувану із загальноєвропейською рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, а також із Європейською рамкою кваліфікацій освіти впродовж життя;

-розробити  та вжити заходів до реалізації комплексної програми щодо науково-методичного та матеріального забезпечення підготовлення спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

-надавати підтримку та сприяння ВНЗ, педагогічній громадськості щодо вивчення досвіду зазначеної проблеми за кордоном.

-затвердити таку емблему (автор – учасник „Тижнів освіти дорослих” Жорж Шанаєв) заходів до 25-річчя Чорнобильської  катастрофи:

 

Схвалити ініціативу Гостомельського селищного Голови Анатолія Івановича Кириченка щодо проведення таких суспільно важливих заходів:

1. Започаткування навчальних зустрічей і організації навчання депутатів селищних та міських Рад на базі Гостомельської селищної Ради, освітньо-культурних закладів, підприємств і організацій селища Гостомель.

2. Підготовлення впродовж  2010-2011 років і проведення  протягом 12-го Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні, що відбудеться 11-17 вересня 2011 року, Всеукраїнських заходів з освітнього зростання дорослих на базі кращих підприємств, установ і організацій, зокрема Гостомельського склозаводу, Гостомельського ковбасного заводу, Гостомельського авіазаводу ім.О.Антонова та інших провідних підприємств України, що діють у селищі Гостомель.

Рекомендації ХІ Міжнародного „Тижня освіти дорослих” в Україні, включаючи резолюцію  Міжнародної конференції «Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини і суспільства» оприлюднити в сайті «Освіта дорослих України», засобах масової інформації.

Надати ці рекомендації зацікавленим посадовим особам органів влади і органів місцевого самоврядування, керівникам і представникам  громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, особам, підприємствам і організаціям для врахування в їх діяльності і втілення цих рекомендацій у конкретних діях  і справах.

Схвалити ініціативу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на базі Навчального центру ІКАО з авіаційної безпеки про урочисте відкриття ХІІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні 11 вересня 2011 року, в неділю, безпосередньо в аеропорту «Бориспіль», у зв’язку з чим усім майбутнім учасникам «Тижня освіти дорослих – 2011» для участі потрібно надіслати на електронну адресу Бюро «Освіта дорослих України» електронні копії першої сторінки своїх паспортів.

Ухвалено ХІІ Міжнародний „Тиждень освіти дорослих” в Україні провести 11-17 вересня 2011 року під девізом, визначеним Всеукраїнським координаційним бюро Міжнародної громадсько-державної програми „Освіта дорослих України”, що діє за сприяння Міжнародного Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО, на підставі узагальнення індивідуальних та спільних пропозицій, які надаються усіма дорослими людьми і відображають загальносуспільні пізнавальні прагнення.

Голова

Всеукраїнського координаційного бюро

«Освіта Дорослих України»

Міжнародного Інституту

ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО,

професор, доктор психологічних наук                                    Сергій  Болтівець

 

Відповідальний секретар

доцент, кандидат педагогічних наук                                      Олена  Василенко

Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 1 октября 2010 г. в 19:06
и размещена в разделе Новини, Соціальне партнерство.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта