?> Тарас Плахтій | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
13.12.2013, рубрика "Статті"

Перетворення Євромайдану в громадсько-політичний Рух і навпаки

Тарас Плахтій

Блог Тараса Плахтия «Динамічні мережі. Теорія та технологія», Грудень 13, 2013

Євромайдан породив новий громадсько-політичний Рух. І хоча його обриси ледь помітні, проте він вже цілком сформований та володіє майже всіма необхідними компонентами.

Головна його ідея, гасло і, одночасно, надзадача – європейський вибір України: «Україна – це Європа». За основний програмний документ Руху може слугувати Хартія Майдану, яку нещодавно з його трибуни озвучив народний депутат ВР минулого скликання Тарас Стецьків. З часів «Народного руху України за перебудову» це – чи не перший такий же широкий Рух з переважаючим позитивним «ЗА» на основі національного консенсусу, метою якого є творення, а не руйнування. Причому головну ідею поділяють як опозиція, так і влада – остання, правда, поки лише на словах. І хоча довіра до щирості намірів влади постійно зменшується пропорційно до кількості силовиків на Майдані Незалежності та кількості повідомлень про мінування станцій метро, вокзалів і аеропортів, все ж провладний електорат є, здебільшого, переконаний у цьому і сам не проти побудови Європи в Україні.

Народжений Євромайданом громадсько-політичний Рух є багатолідерним, а його структура – комбінованою: в її основі лежить гетерархія (система, яка створена різноманітними і незалежно існуючими структурами управління, що взаємно перетинаються) з елементами адхократії – множиною тимчасово організованих груп, які виникають для реалізації визначених цілей та розпускаються після їх досягнення.

Бракує лише єдиного легітимного координаційного органу, який би формалізував цей Рух в існуючому вигляді та координував би діяльність його складових, застосовуючи методологію стратегічного управління. Причому створення такого органу є актуальним вже зараз – це б сформувало суб’єктність Євромайдану, суттєво підвищило б його організаційний рівень та сприяло б його поступовому перетворенню у громадсько-політичний Рух без втрати набутого потенціалу. Авторський варіант організаційних засад побудови широкого громадсько-політичного руху був представлений в одній з попередніх публікацій.

Чи постане в Україні новий громадсько-політичний Рух?

Чи відбудеться він як впливовий актор українського політикуму, що зданий протягом тривалого часу концентрувати і утримувати увагу усіх своїх членів на початкових цілях і меті в рамках проголошених цінностей?

Чи зможе він подолати опір олігархічних монополій та корумпованої бюрократії, які, без сумніву, не зацікавлені у запровадженні реформ, що здатні запустити процес інтенсивного і всебічного розвитку українського суспільства?

Чи спроможний він стати «кузнею» кадрів і забезпечити позитивну селекцію – сформувати відкриті соціальні ліфти для молодих, перспективних, компетентних і порядних лідерів з інноваційним потенціалом?

Чи зможе він утримувати безконфліктну взаємодію лідерів чисельних власних середовищ в рамках співпраці та кооперації, формувати поле довіри між ними та пропонувати стратегії співпраці іншим організаційним суб’єктам зовнішнього середовища?

Чи зможе він частково виконувати функції профспілок по захисту інтересів працівників в умовах, коли створення повноцінного профспілкового руху в Україні наражається на адміністративний та психологічний опір?

Чи буде він спроможний вивільнити соціальну енергію своїх членів та широких мас прихильників і спрямувати її на побудову сучасного інноваційного суспільства?

На кінець, чи стане він цілісним колективним мультирозумним Суб’єктом, що захищений від зовнішнього управління і здатний створювати та втілювати успішні соціальні інновації?

Все це залежить від волі усіх учасників Євромайдану, а головне – від тих його лідерів, хто добре засвоїв уроки Майдану-2004: не можна розслаблятися після перемоги і втрачати контроль над перебігом подій; не можна цілковито довірятися вождям, дозволяючи їм утримувати монополію на володіння істиною, і в такий спосіб скидати із себе відповідальність; не можна допускати міжусобиць і втрачати вже сформовані альтернативні комунікативні площадки для аналізу викликів і вироблення узгоджених рішень.

Розглянемо ще кілька факторів, які обґрунтовують необхідність появи в Україні потужного громадсько-політичного Руху в результаті Євромайдану.

В середині ХІХ століття вчений Микола Іванишев у своїй книзі „О ДРЕВНИХЪ СЕЛЬСКИХЪ ОБЩИНАХЪ ВЪ ЮГОЗАПАДНОЙ РОССІИ” написав: «Въ первый періодъ образованія русскаго государства городскія общины существовали въ югозападной Россіи, во всей ихъ силЂ, выражая свою власть посредствомъ народныхъ собраній, которыя назывались вЂчами. Демократическое начало, на которомъ основаны были эти народныя собранія было совершенно противуположно политикЂ великихъ князей русскихъ, стремившихся къ самодержавію; по этому древняя исторія Россіи представляетъ продолжительную и упорную борьбу верховной власти князей съ могущественными городскими общинами».

Провівши історичні паралелі, можна стверджувати, що Євромайдан 2013 року, як і Майдан-2004 є проявами у фізичному просторі одного з архетипів соцієтальної психіки українського суспільства – архетипу Віча в умовах становлення і самоусвідомлення української політичної нації. З іншого боку, ці події можна вважати наслідком періодичного відтворення історичних практик, що складають габітус українського народу. А з точки зору езотерики, перелічені майдани є проявом на фізичному плані відновленого і посиленого соціальною енергією залучених мас егрегора Звичаєвого Права, яке практикувалося українцями впродовж багатьох сотень років.

Тут приведено три різні означення одного й того ж явища спеціально для аналітиків, які обслуговують владну вертикаль з метою якомога доступніше пояснити їм, що плювання проти вітру є доволі невдячною справою.

Серйозно послабити означений архетип (габітус, егрегор) вдалося лише у середньовіччі російському цареві Івану Грозному, опричники якого у варварський спосіб вирізали значну частину жителів Великого Новгорода. Зрозуміло, що у ті часи для царських опричників Новгородське Віче не несло жодної сакральності – в їх уяві божественними якостями був наділений цар (потім вождь, генеральний секретар, а зараз – президент). Але Україна не Росія і працівники силових структур, яких влада направляла на розгін мирних протестів, є носіями української ментальної матриці, що наділяє Майдан, як соціальний феномен, сакральними якостями і найвищою легітимністю. Проявляючи щодо нього агресію, вони чинять свого роду святотатство на символічному рівні, яке викликає у більшості з них глибинний когнітивний дисонанс і, як наслідок, неспокій та докори сумління, що обумовлюють внутрішній опір наказам керівництва та підсвідому пасивність. Біологічна агресія, що викликана фізичною присутністю ворога, образ якого був штучно сформований їх керівництвом напередодні, конфліктна ситуація безпосередньої взаємодії з ним, до краю наповнюють їх психіку відповідними їй смислами та цінностями. Проте мирна поведінка учасників Майдану здатна швидко і ефективно замістити ці смисли та цінності активованими альтернативними смислами і цінностями, що притаманні архетипу Віча.

Тому очевидно, що сьогодні силовий розгін українського Майдану не пройде. Більше того, технічний прогрес та сучасні комунікативні технології в стократ посилюють його мобілізаційну, інтелектуальну, інноваційну здатність та дієвість.

Це означає, що в Україні Майдани будуть відтворюватися знову й знову, з кожним разом все більше розвиваючись, вдосконалюючись, набуваючи більш вираженої суб’єктності і потужності. Адже українське Звичаєве Право, в основі якого лежить Вічева (пряма) демократія або, іншими словами, демократія участі, є цивілізаційною ознакою «Українського Світу», що відроджується з тисячолітньої череди Руїн. Його миролюбністю, гідністю, і рішучістю цими днями захоплювалася вся міжнародна демократична спільнота.

Представимо кілька метафор, які з різних сторін ілюструють природу Майдану.

Український майдан можна розглядати як вибух – миттєве вивільнення соціальної енергії у спосіб, що притаманний умовам ядерного вибуху – некерованої ланцюгової ядерної реакції. Такий вибух ми спостерігали у 2004 році, це ж ми спостерігаємо і сьогодні – відверта несправедливість, потоптана мрія, інші болючі виклики внутрішнього і зовнішнього середовищ здатні миттєво мобілізувати людей на спільну дію, під час якої вивільняється колосальна соціальна енергія. Вона спроможна безповоротно змінити соціальну систему шляхом її переходу через точки неповернення. Проблемою Майдану-вибуху є висока варіативність результату від абсолютно позитивного до абсолютно негативного у короткостроковій перспективі і ще більш висока його варіативність у перспективі довгостроковій. Наступною проблемою Майдану-вибуху є різкий спад активності більшості учасників до нульової поділки відразу по його завершенню, що запускає реалізацію класичного сценарію, згідно з яким революції задумують романтики, реалізують фанатики, а користають плодами – негідники.

Це спонукає розглянути антитезу до цієї метафори, якою є метафора керованої ядерної реакції. Щоб досягнути відповідності цій метафорі, Майдан потребує перетворення у іншу соціальну форму, оптимально – у громадсько-політичний Рух. Для ілюстрації такого перетворення розглянемо ще одну метафору – Майдан як живий соціальний організм, який, по аналогії з деякими біологічними організмами, здатний у процесі метаморфозу (перетворення) змінювати свою структуру і, як наслідок, форму і спосіб існування, зовнішнє середовище, локалізацію, тривалість життя, джерела енергії, тощо.

Соціальні організми, на відміну від біологічних, спроможні, в разі необхідності, здійснювати ЗВОРОТНИЙ МЕТАМОРФОЗ – у будь-який час, у будь-якому місці, реагуючи на агресивні виклики зовнішнього середовища, широкий громадсько-політичний Рух може перетворитися у новий – тепер вже суб’єктний Майдан, зберігши здатність до системної впорядкованої діяльності: збору інформації із зовнішнього і внутрішнього середовищ, її аналізу, колективного вироблення і прийняття рішень та координації дій своїх учасників та підрозділів по їх виконанню.

http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2013/12/13/metamorfoz-maidanu-v-rukh/


Запись была опубликована: glavred(ом) Пятница, 13 декабря 2013 г. в 8:21
и размещена в разделе Статті.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта