?> УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ | «ПостЧорнобиль»
 
 

«ПостЧорнобиль»

Газета Всеукраїнської Спілки ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль-86". Всеукраїнський часопис для інвалідів Чорнобиля, ліквідаторів, чорнобилян.
22.01.2007, рубрика "Наше право"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1058/2006

Про Національну раду з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

З метою забезпечення консолідації зусиль органів державної влади, громадських організацій, наукової спільноти у вирішенні питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національну раду з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (додається).

3. Главі Секретаріату Президента України внести у тижневий строк пропозиції щодо персонального складу зазначеної Національної ради.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

11 грудня 2006 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 11 грудня 2006 року № 1058/2006

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Національна рада з проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – Національна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі – міжнародні договори України), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради є:

підготовка пропозицій щодо комплексного розв'язання питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, сприяння об'єднанню зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та громадських організацій у вирішенні цих питань;

аналіз ефективності виконання законів України, міжнародних договорів України, інших актів законодавства України з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та підготовка пропозицій щодо удосконалення правового регулювання цих питань;

підготовка пропозицій з урахуванням міжнародного досвіду щодо оптимізації заходів з питань протирадіаційного, медичного, соціально-економічного і психологічного захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед дітей, а також екологічної та економічної реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення;

сприяння розширенню міжнародного співробітництва з питань ядерної безпеки, підготовка довідкових матеріалів, що стосуються подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, та доведення їх до відома міжнародних організацій, вжиття заходів до висвітлення цієї роботи в засобах масової інформації;

підготовка та подання Президентові України щорічної доповіді про стан подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виконання заходів медичного, соціального, протирадіаційного захисту населення та екологічної безпеки.

4. Національна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

утворювати експертні та робочі групи з опрацювання питань, що належать до її компетенції;

залучати в установленому порядку до розгляду питань, що належать до її компетенції, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи та матеріали.

5. Національна рада утворюється у складі Голови, заступника Голови та інших членів Ради.

Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.

6. Голова Національної ради:

здійснює керівництво діяльністю Національної ради;

визначає порядок її роботи;

забезпечує підготовку, скликає засідання Національної ради та головує на них;

представляє Національну раду у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також у відносинах з міжнародними організаціями;

регулярно, не рідше одного разу на півроку, інформує Президента України про діяльність Національної ради.

7. Основною формою роботи Національної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Національної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Для участі у засіданнях Національної ради можуть бути запрошені народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадських організацій, вчені, фахівці.

8. Рішення Національної ради приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Національної ради є вирішальним.

У разі незгоди члена Національної ради з прийнятим рішенням його окрема думка викладається в письмовій формі і додається до рішення Ради.

Рішення Національної ради оформляється протоколом, який підписує Голова Національної ради, а в разі його відсутності – заступник Голови.

Рішення Національної ради мають рекомендаційний характер.

У разі потреби рішення Національної ради можуть запроваджуватись шляхом видання актів Президента України.

9. Національна рада систематично інформує громадськість про прийняті рішення та результати своєї діяльності.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Секретаріатом Президента України.

11. Національна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА

11 ГРУДНЯ 2006

Надруковано «ПЧ» № 2 (50) січень 2007

Запись была опубликована: glavred(ом) Понедельник, 22 января 2007 г. в 8:28
и размещена в разделе Наше право.
Вы можете следить за ответами к этой публикации через ленту RSS 2.0.
Вы можете оставить ответ или trackback с вашего сайта.

Оставить комментарий

 

Полный анализ сайта